Fikk du ikke kjøpt ekstra MTB?

Alle oppdrettsselskaper jobber med å effektivisere produksjonsprosessen slik at virksomheten kan ha en maksimal kapasitet, hensyntatt arbeidsmiljø, kvalitet, lønnsomhet, bærekraft og fiskevelferd. I denne artikkelen skal vi ta for oss et eksempel med kjøp av restkapasitet og deretter se på hvilke alternative tiltak kan oppdrettsselskapet vurdere. I Norge er det mulig å kjøpe restkapasitet. Restkapasitet i forbindelse med lakseoppdrett refererer til den ubrukte produksjonskapasiteten som er tilgjengelig innenfor et gitt produksjonsområde (tillatelse eller konsesjon). I denne artikkelen skal vi vise et regneeksempel ut fra auksjonen i oktober 2023, samt se på hvilke alternative tiltak oppdrettselskapet kan gjennomføre.

Les mer om hvordan oppdrettsselskapene jobber med fôringsoptimalisering her.

Tabell 2: Nå-situasjonen for selskapet

 

La oss anta at dette selskapet kjøper all tilgjengelig MTB i Nordland. Det er 603 tonn, og om selskapet får det til minstepris er det 78,39 millioner kroner. Disse pengene må investeres og en forventer at inntjeningen skal dekke både rentekostnader og forventet avkastning ved alternativ plassering.

Alt annet enn totalt MTB holdes konstant, i tillegg legges det inn 6 millioner i kostnader per år for å dekke renter og deler av avkastningen, resten vil komme med økt volum. Hva blir differansene i forhold til dagens produksjon?

Få med deg tips om våre nye artikler. Klikk her.

Tabell 3: Endring i resultat og produksjon om en kjøper MTB i Nordland

 

Fra tabell 3 ser vi at det ekstra MTB volumet gir drøyt 840 tonn i økt produksjon per år, og 29 millioner i økt resultat fratrukket de 6 millionene i beregnet rente og deler av forventet avkastning.

Bildet viser to operatører som ser på en merd
Mann som smiler med hav i bakgrunn. Foto

Skribent John Harald Pettersen

John Harald Pettersen startet i Spillfree som Senior Data Scientist i august 2023. Han har blant annet bygd opp verdens største benchmarkingsdatabase for lakseoppdrett. Han har mange års relevant erfaring fra EWOS, Cermaq, Cargill og FiiZK før han startet i Spillfree.