Dronebilde av oppdrettsanlegg.

Ikke utsett investeringene i ny teknologi!

I en verden hvor teknologisk innovasjon stadig redefinerer konkurranselandskapet i ulike industrier, har tidlig adopsjon av ny teknologi vist seg å være en game-changer for mange virksomheter. Fra Teslas revolusjonering av bilindustrien med elektriske kjøretøy og autonom kjøring, til hvordan Amazon har omformet detaljhandelen med sin bruk av AI, robotikk og dataanalyse for å optimalisere alt fra lagerstyring til kundeopplevelsen. Disse selskapene viser hvordan tidlig investering i banebrytende teknologier ikke bare kan forbedre operasjonell effektivitet og bærekraft, men også gi betydelige konkurransefortrinn og sette nye standarder i bransjen. Det er ingen garanti for at vi finner nye Teslaer eller Amazoner i oppdrettsbransjen. Det er heller ikke påkrevd for å skape gode resultater i årene fremover. Oppdrettsselskapene kan utnytte erfaringer og teknologiske løsninger fra andre bransjer til å skape bedre fiskevelferd, økt bærekraft, kostnadseffektive prosesser og økt innsikt.

Moderne skybasert teknologi kan benyttes i mange virksomhetskritiske oppdrettsprosesser. Effektene investering i denne type teknologi er mange; bedre utnyttelse av fôret, økt tilvekst, forbedret fiskehelse, minimert miljøavtrykk, økt innsikt, bedre dokumentasjon, økt medarbeidertilfredshet, høyere attraktivitet på rekrutteringsmarkedet, bedre omdømme og styrket konkurransekraft. Selv om fordelene er mange, så erfarer vi likevel at mange utsetter investeringene i ny teknologi. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på fordelene ved å investere i ny teknologi tidligere enn mange av dine konkurrenter.

 

Du leser nå en blogg fra Spillfree. Målet med våre blogginnlegg er å dele innsikt med våre lesere om relevante teamer for oppdrettsselskapene. Vi forsøker å skrive om temaer som er nærmest det vi er best på – foring, men vil også dele innsikt og synspunkter vi har rundt problemstillinger mange kunder har i sin kjøpsprosess. Vi ønsker at leserne skal finne våre innlegg inspirerende og nyttige ut fra den rollen leseren har i oppdrettsselskapet. Vi har ikke som mål å presentere våre produktspesifikasjoner i våre blogginnlegg. Det har vi andre verktøy til. Vi håper du setter pris på våre innlegg og mottar gjerne tips til hvordan vi kan gjøre innleggene mer verdifulle for deg.  God lesning!

Tidlig markedsledelse 

Tidlig markedsledelse refererer til fordelen et selskap oppnår ved å være først ute med å adoptere og implementere ny teknologi eller innovasjoner innen sin bransje. Dette konseptet er spesielt relevant i hurtigvoksende og teknologidrevne sektorer, hvor evnen til å innovere raskt kan være avgjørende for å oppnå og bevare en ledende posisjon i markedet. Oppdrettselskapene er ikke de mest teknologiintensive bransjene, men teknologiavhengigheten kommer til å øke i årene fremover. Derfor er det viktig å kjenne til hvilke fordeler det gir å være tidlig ute når det gjelder markedsledelse.  Å være en tidlig markedsleder har flere nøkkelkomponenter og fordeler: 

Innovasjonsfordel 

Tidlige markedsledere er ofte sett på som innovatører. De setter standarden for nye produkter, tjenester, eller prosesser, og deres tidlige inngang gir dem en first-mover-fordel. Ved å definere spillereglene kan de skape en sterk merkevareidentitet som er synonymt med innovasjon og kvalitet.  

Merkevarebygging 

Å være først ute med nye teknologiske løsninger kan dramatisk øke oppdrettsselskapets synlighet og anerkjennelse i markedet. Dette bidrar til å bygge en merkevare som forbindes med å være i forkant av teknologiske fremskritt, noe som tiltrekker seg kunder og medarbeidere som verdsetter innovasjon og kvalitet. 

Tilgang til nye markeder 

Tidlige markedsledere kan identifisere og kapitalisere på nye markeder før konkurrentene. Dette gir dem muligheten til å etablere sterke kundeforhold og opparbeide en dominerende markedsandel før markedet blir mettet. 

Etablere inngangsbarrierer 

Ved å etablere tidlig lederskap, kan selskaper skape høye inngangsbarrierer for etterfølgende konkurrenter. Disse barrierene kan inkludere teknologisk overlegenhet, patentsikring, skalaøkonomi, eller eksklusive partnerskap. Dette beskytter markedsposisjonen og kan sikre langsiktig lønnsomhet. 

Prissetting og fortjenestemarginer 

Tidlige markedsledere har ofte mer fleksibilitet når det gjelder prissetting, ettersom de etablerer nye produkter eller tjenester med begrenset konkurranse. Dette kan tillate høyere fortjenestemarginer og større investeringer i videre innovasjon og vekst. 

Tidlige markedstilbakemeldinger og kontinuerlig forbedring 

Å være tidlig ute gir selskaper direkte tilbakemelding fra markedet, som kan brukes til å forbedre og tilpasse tilbudene. Denne iterative prosessen muliggjør kontinuerlig innovasjon og forbedring, som bidrar til å opprettholde lederskapet over tid. 

Bærekraft og samfunnsansvar 

I sektorer som lakseoppdrett, representerer tidlig markedsledelse også en mulighet til å definere standarder for beste praksis innen (blant flere) fôring, bærekraft og etisk praksis. Ved å ta i bruk og fremme bærekraftige teknologier, kan selskaper påvirke hele industrien i en mer miljøvennlig retning. 

Les mer om hvordan oppdrettsselskapene jobber med fôringsoptimalisering her.

Få med deg tips om våre nye artikler. Klikk her.

Bildet viser to operatører som ser på en merd

Bærekraftige gevinster 

Bærekraftige gevinster fra investeringer i ny oppdrettsteknologi spiller en kritisk rolle i å forme fremtidens matproduksjon på en måte som er miljømessig forsvarlig, økonomisk levedyktig, og sosialt ansvarlig. Her er noen eksempler på bærekraftige gevinster ved å investere i moderne teknologi for lakseoppdrett: 

Reduksjon av klimaavtrykk 

Moderne teknologier som bruker videoanalyse og AI for bedre styring av fôringsprosessen har potensial til å redusere industriens klimaavtrykk gjennom forbedret fôreffektivitet, minsket rømming, og bedre avfallshåndtering. For eksempel muliggjør presisjonsfôring en mer målrettet distribusjon av fôr, optimale fôringsmengder og -perioder, noe som reduserer overforbruk og følgelig fôrspill som ender opp i det marine miljøet. Det finnes digitale løsninger for livsløpsanalyse av produksjonsprosessen som kan bidra til å identifisere klimamessige forbedringsområder. Denne programvaren kan benyttes sammen med så kalte klimakalkulatorer som gjør oppdrettsselskapene i stand til å vurdere klimaeffektene på hvert ledd i verdikjeden. 

Økt dyrevelferd 

Investering i AI kan bidra til bedre overvåking og styring av fiskehelse, noe som fører til økt dyrevelferd. Moderne teknologi kan benytte AI for å tidlig deteksjon av sykdom og stress som kan sikre at operatørene tar raskere intervensjoner, noe som reduserer behovet for medisinsk behandling og forbedrer fiskenes generelle trivsel. Dette har direkte konsekvenser for bærekraft ved å fremme en mer etisk og ansvarlig produksjonspraksis. 

Karbonfotavtrykk og klimatiltak 

Investeringer i teknologi som reduserer energiforbruket og optimaliserer logistikk og transport, bidrar til lavere karbonutslipp. Det finnes nå teknologiske løsninger som støtter en sirkulær økonomi, hvor biprodukter fra produksjonsprosessen kan omdannes til verdifulle ressurser. Dette prinsippet støtter bærekraft ved å minimere avfall og maksimere bruken av tilgjengelige ressurser. 

Samfunnsengasjement og transparens 

Teknologi bidrar også til økt transparens og sporing i sjømatindustrien, noe som styrker forbrukertilliten og fremmer ansvarlig forbruk. Digitale plattformer kan for eksempel gi forbrukerne nøyaktig informasjon om produktets opprinnelse, produksjonsmetoder, og bærekraftsprofil. Oppdrettsselskapene kan dokumentere produktenes miljøbelastninger gjennom bruk av programvare som støtter EPD (Environmental Product Declarations) og LCA (Life Cycle Assessments). 

Konkurransefortrinn 

Tidlig investering kan gi ditt selskap konkurransefortrinn. Her er noen eksempler på hvordan teknologi skaper konkurransefortrinn: 

Operasjonell effektivitet 

Investering i avansert teknologi for fôring, helseovervåking, og miljøstyring kan føre til betydelige forbedringer i operasjonell effektivitet. Dette inkluderer redusert fôrsvinn, optimalisert fôrbruk basert på presise data, og forbedret sykdomsforebygging. Effektiviseringen reduserer driftskostnader og øker produksjonsvolumet, noe som gir selskaper en kostnadsfordel i markedet. 

Produktkvalitet og differensiering 

Teknologi som forbedrer overvåkningen av fiskehelse bidrar direkte til høyere kvalitet på sluttproduktet. Sunnere fisk med bedre vekstvilkår resulterer i et produkt av høyere kvalitet som møter eller overgår forbrukernes forventninger. Dette styrker merkevaren og gir grunnlag for premium prissetting. 

Bærekraft og miljøansvar 

Selskaper som leder an i å iverksette bærekraftige teknologier, posisjonerer seg som ansvarlige aktører i markedet. Dette er stadig viktigere for forbrukere, regulatorer, og investorer. Teknologiske løsninger som reduserer miljøfotavtrykket og fremmer dyrevelferd, gir selskaper et sterkt konkurransefortrinn ved å appellere til et bredere spekter av interessenter. 

Tilpasningsevne og skalerbarhet 

Teknologiske investeringer gir selskaper fleksibilitet til å raskt tilpasse seg endringer i markedet og skalerbarhet for å møte økende etterspørsel. Dette inkluderer muligheten til å utvide produksjonen effektivt og åpne for nye oppdrettsmetoder som landbasert oppdrett eller integrerte akvakultursystemer. 

Risikoreduksjon 

Teknologi bidrar til bedre risikostyring gjennom tidlig deteksjon og håndtering av sykdommer, forbedret miljøkontroll, og overvåkning av produksjonsprosesser. Dette minimerer potensielle tap og sikrer mer forutsigbar og stabil produksjon, noe som er attraktivt for investorer og samarbeidspartnere. 

Innovasjon og markedsledelse 

Selskaper som er tidlig ute med å adoptere og integrere ny teknologi, etablerer seg ofte som markedsledere. De setter standarden for best praksis i industrien og driver innovasjon. Dette skaper et omdømme for lederskap og tiltrekker seg oppmerksomhet fra både kunder og bransjepartnere.