Dronebilde av oppdrettsanlegg.

Ikke utsett investeringene i ny teknologi!

Moderne skybasert teknologi kan benyttes i mange virksomhetskritiske oppdrettsprosesser. Et eksempel: I Spillfree har vi spesialisert oss på utvikling av AI-basert programvare for optimalisering av fôringsprosessen. Effektene investering i denne type teknologi er mange; bedre utnyttelse av fôret, økt tilvekst, forbedret fiskehelse, og minimert miljøavtrykk. Selv om fordelene er mange, så erfarer vi likevel at mange utsetter investeringene i ny teknologi. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på fordelene ved å være en «early mover». 

Videodokumentasjon og AI setter ny standard for fôring av laks

Nå står en innovasjon klar til å skrive neste kapittel i oppdrettsnæringens historie. Med introduksjonen av AI-drevet videoanalyse i fôringsprosessen av laks og ørret, står vi på terskelen til en ny æra preget av presisjon, bærekraft og økonomisk effektivitet. Denne teknologien er ikke bare en forbedring av eksisterende praksiser; den representerer en fundamental endring i hvordan vi på daglig basis jobber med fôring av fisk. 

Fikk du ikke kjøpt ekstra MTB?

Alle oppdrettsselskaper jobber med å effektivisere produksjonsprosessen slik at virksomheten kan ha en maksimal kapasitet, hensyntatt arbeidsmiljø, kvalitet, lønnsomhet, bærekraft og fiskevelferd. I denne artikkelen skal vi ta for oss et eksempel med kjøp av restkapasitet og deretter se på hvilke alternative tiltak oppdrettsselskapet kan vurdere. Spillfree anbefaler alle oppdrettsselskaper å vurdere «The Spillfree Way»-metodikken for kontinuerlige forbedringer i «tilvekstproduksjonen». Den består blant annet av videodokumentasjon av fôringsprosessen. Videodokumentasjon er en praksis der man filmer fôringen som gjennomføres i oppdrettsanlegget. Videosekvensene kategoriseres, klassifiseres og analyseres etter standardisert metodikk og benyttes i kontinuerlig evaluering og rådgivning tilbake til oppdretter.

Harnessing AI for Precision Aquaculture Feeding Optimization

The global demand for seafood continues to rise, emphasizing the critical need for efficient and sustainable aquaculture practices. Central to successful aquaculture is optimizing feeding practices while minimizing waste and maximizing productivity. Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative force in this domain, revolutionizing how feed is managed, measured, and adjusted to achieve optimal results. AI technologies offer real-time monitoring, retrospective analysis, and predictive capabilities, driving efficiency improvements in aquaculture feeding strategies.

Bildet viser en illustrasjon av kunstig intelligens

Optimalisere fôring gjennom AI og videodokumentasjon

AI og videodokumentasjon har vist seg å være verdifulle verktøy i optimaliseringen av fôringsprosessen i akvakultur. Gjennom overvåking og analyse av fiskeatferd kan AI bidra til å identifisere best mulige fôringsmønstre og tilpasse fôringsregimet for å maksimere effektiviteten. Ved å bruke AI-teknikker kan man også bestemme riktig mengde fôr individuelt tilpasset hver fisk, redusere fôrspill og øke tilveksten. Videre kan AI og videodokumentasjon brukes til å optimalisere tidspunktet for fôring og overvåke fiskehelse og velferd. Dette bidrar til å sikre sunn vekst, mindre fôrspill og god fiskehelse. Med kontinuerlig fremskritt innen AI-teknologi og videodokumentasjon kan vi forvente ytterligere forbedringer i fôringsprosessen og bærekraften i akvakulturindustrien

 

Oppdrettsmerd med høye fjell i bakgrunn. Foto.

Hvordan jobber oppdrettsselskapene i dag med å optimalisere fôring?

I denne artikkelen formidler vi at det er klare paralleller til topp resultater innen idrett og oppdrett. Det er mange variabler som påvirker tilvekst og som det kan være vanskelig å kontrollere. En variabel du kan kontrollere er fôringsprosessen. Vi tror mange oppdrettsselskaper kan lære av toppidrettens fokus på trening, coaching og detaljer. Har du kommentarer til denne artikkelen eller ønsker å diskutere fôringsprosessen i ditt selskap, så er det bare å ta kontakt med oss.

Bildet viser fiskefôr

Hvorfor er fôringsoptimalisering så viktig for lønnsomhet?

denne artikkelen har vi argumentert for at fôringsoptimalisering en viktig faktor i oppdrett av laks. Optimal fôring kan bidra til å redusere kostnader, øke produksjon, redusere fôrfaktor og miljøbelastning. Teknologiske fremskritt gjør det nå lettere for oppdrettere å optimalisere fôring og dermed øke lønnsomhet. Det finnes nå tilgjengelige digitale løsninger for videodokumentasjon som benytter Kunstig Intelligens for deteksjon og analyse av fôringsprestasjoner. Algoritmer kan i samarbeid med fôringsoperatører bidra til at oppdrettere både ivaretar lønnsomhet og krav til bærekraftig produksjon og miljø.